Salim Virji

tele mail girl
4 - 1 - 5 lower haight, yo salim at virji dot net
2 - 1 - 2 manhatto salim.virji.net